زمان دفاع پروژه فولاد و بتن مهندس طالبی طاهر

زمان دفاع پروژه فولاد و بتن    مهندس طالبی طاهر مورخ 23/4/94 ساعت 14 در ساختمان شماره 2 خواهد بود .

پس از گذشت این تاریخ به هیچ عنوان تحویل پروژه امکان پذیر نبوده و نمره درس صفر و درس تمدید خواهد شد .

۱۳۹۴/۴/۱۱      

زمان تحویل پروژه خانم خوشکلام

زمان تحویل پروژه خانم خوشکلام

1-برداشت بنا

2- طرح 1

3- کارآموزی

22/4/94 ساعت- 10 صبح ساختمان 2

۱۳۹۴/۴/۱۱      

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه مهندس سهیلی

زمان تحویل نهایی کارآموزی و پروژه مهندس سهیلی مورخ 23/4/94 ساعت 10:30 در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۱۱      

زمان تحویل پروژه طراحی معماری 3 آقای نواده پور

زمان تحویل پروژه طراحی معماری 3 آقای نواده پور 29/4/94 ساعت 12 ساختمان 2

۱۳۹۴/۴/۱۱      

قابل توجه دانشجویان ارشد رشته های (معماری و شهرسازی)

قابل توجه دانشجویان ارشد شهرسازی که درس روش تحقیق با دکتر کریمی آذری دارند .

قبل از ارسال مقاله برای کنفرانس می بایست به رویت و تایید استاد مربوطه  برسانید و سپس برای ارسال اقدام نمایید.

 

قابل توجه دانشجویان ارشد معماری که درس روانشناسی محیط با دکتر کریمی آذری دارند

قبل از ارسال مقاله برای کنفرانس می بایست به رویت و تایید استاد مربوطه برسانید و سپس برای ارسال اقدام نمایید.

۱۳۹۴/۴/۱۰      

زمان تحویل موقت کارآموزی و پروژه مهندس شرفی

زمان تحویل موقت  کارآموزی و پروژه مهندس شرفی مورخ22/4/94 ساعت 10 صبح و زمان تحویل نهایی آن 30/4/ 94  ساعت 10 صبح در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۱۰      

دفاع پروژه کاربرد کامپیوتر و بارگذاری مهندس طالبی طاهر

دفاع پروژه کاربرد کامپیوتر و بارگذاری مهندس طالبی طاهر مورخ 22/4/94 ساعت 16 در ساختمان شماره 2 خواهد بود .

پس از گذشت این تاریخ به هیچ عنوان تحویل پروژه امکان پذیر نبوده و نمره درس صفر و درس تمدید خواهد شد .

۱۳۹۴/۴/۱۰      

زمان تحویل نهایی تمرین معماری 5 آقای مهندس ارسلانی

زمان تحویل نهایی تمرین معماری 5 آقای مهندس ارسلانی مورخ 20/4/94 ساعت 16:00 در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۱۰      

زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی مهندس خیراندیش

زمان تحویل نهایی پروژه و کارآموزی مهندس خیراندیش مورخ 16/4/94 و 21/4/94 ساعت 12:30 در ساختمان 2 خواهد بود .

پس از گذشت این تاریخ به هیچ عنوان تحویل پروژه امکان پذیر نبوده و نمره درس صفر و درس تمدید خواهد شد .

۱۳۹۴/۴/۹      

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس شعبان پور

زمان تحویل نهایی کارآموزی مهندس شعبان پور  مورخ 16/4/94 ساعت 12 ظهر در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۹      

زمان کرکسیون طرح نهایی مهندس پاداشی

زمان کرکسیون طرح نهایی  مهندس پاداشی  مورخ 15/4/94 ساعت 12 ظهر در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۹      

زمان تحویل نهایی طرح 3 مهندس مصطفی دستمردی

زمان تحویل نهایی طرح 3 مهندس مصطفی دستمردی مورخ 15/4/94 ساعت 11 صبح در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۹      

زمان کرکسیون کارآموزی مهندس یکتاجو و مهندس خشوعی

زمان کرکسیون کارآموزی مهندس یکتاجو و مهندس خشوعی مورخ 15/4/94 ساعت 17:00 در ساختمان 2 خواهد بود .

۱۳۹۴/۴/۹      

صفحات :
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
۵
 
  ...   صفحه بعد صفحه آخر