فرم پيشنهاد خريد كتاب

اساتيد و دانشجويان گرامي موسسه آموزش عالي ديلمان لطفا در صورتي كه كتاب خاصي در رشته تخصصي تان مد نظر داريد كه در كتابخانه موسسه موجود نيست از طريق فرم زير پيشنهاد خريد كتاب را نماييد.