آزمایشگاه گیاهپزشکی

آزمایشگاه گیاهپزشکی

آزمایشگاه گیاهپزشکی در ساختمام شماره 2 قرار دارد.