آزمایشگاه برق

آزمایشگاه برق

آزمایشگاه برق در ساختمان شماره 2 واقع است.