نمایشگاه انجمن علمی معماری

نمایشگاه انجمن علمی معماری

نمایشگاه انجمن علمی معماری در لابی ساختمان شماره 1 برگزار می گردد.