معرفی اداره تغذیه

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجوئی است که مسئولیت سازماندهی و اداره غذا خوری های دانشجوئی و همچنین

امور تهیه و توزیع غذای سالم و بهداشتی برای دانشجویان دانشگاه را بر عهده دارد.

 این اداره شامل دو سلف سرویس ویژه خواهران و برادارن و یک آشپز خانه می باشد.

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       تغذیه

فعالیت ها

فعالیت ها :

تهیه برنامه غذایی هفتگی ، ماهانه 

آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف سرویس ها  
 
انجام نظر سنجی به صورت روزانه
 
- نظارت و کنترل مواد اولیه غذایی ، نحوه نگهداری آنها در انبارها و سرد خانه ها
 
- رسیدگی به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویسها، اشپز خانه ها و کارگران سلف سرویس 
 
- بازدید روزانه در مراحل تهیه مواد اولیه غذایی ، آماده سازی ، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی کیفی و کمی غذا   
 
- نظارت بر عملکرد پیمانکار طرف قرار داد  
 
 
۱۳۹۵/۱۰/۱۹       تغذیه

راهنمای رزو کردن غذا

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       تغذیه

ضوابط و مقررات

برخی ضوابط ومقررات استفاده از غذا خوری ها

استفاده از کارتاستفاده از کارت تغذیه مخصوص خود فرد بوده وحق واگذاری به غیر را ندارد.


مفقودی کارت تغذیه : در صورتی که دانشجو کارت تغذیه خود را مفقود کرده باشد  در اسرع وقت به واحد اتوماسیـون تغذیه مراجعه نموده و کارت تغذیه جدید دریافت نماید تا برای تحویل غذا با ، مشکل مواجه نشود در غیر اینصورت اداره تغـذیه هیچ مسئولیتی برای استفاده دانشجو از غذا خوری ها ندارد .لازم بذکر است که در صورت مفقود شدن کارت ، موجودی حساب شما بر روی کارت مفقود شده قابل عودت نبوده و برای صدور کارت تغذیه جدید مبــــلغ 80000 ریال بابت کارت وجریمه کـسر می گردد


حداقل مدت زمان لازم برای رزرو غذا 48 ساعت و حداقل مدت زمان لازم برای لغو استفاده از غذای رزرو شده 48 ساعت پیش از وعده غذای مورد نظر است.


دانشگاه مجاز است از هر در صورت رزرو کردن غذا و دریافت نکردن آن معادل 2 برابر قیمت ژتون به ازای هر وعده جریمه نموده و این مبلغ را از اعتبار آن دانشجو کسر نماید.

۱۳۹۵/۱۰/۱۹       تغذیه

صفحات :
۱