اساتید رشته برق

اسامی اساتید گروه برق

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر ضیابری

1

مهندس نعمتی

1

مهندس صفری

2

 

2

مهندس بستانی

2

مهندس حسین زاده

3

 

3

مهندس رستمی

3

مهندس حاجی زاده

4

 

4

مهندس برهانی نیا

4

مهندس ربیع پور

5

 

5

مهندس نیابلی

5

مهندس لطفی نژاد

6

 

 

 

6

مهندس رحیمیان

7

 

 

 

7

مهندس حکیمی گیلانی

 

 

 

 

8

مهندس آذر ارجمند

۱۳۹۲/۴/۹       برق

معرفی رشته برق

یکی از بهترین تعریف‌هایی که از مهندسی برق شده است،‌ این است که محور اصلی فعالیت‌های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

۱۳۹۱/۵/۶       برق

مقاطع موجود در موسسه

برق الکترونیک مقطعکاردانی ناپیوسته 

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ناپیوسته

مهندسی برق قدرت مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق - قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱۳۹۱/۵/۶       برق

مدیر گروه

 

فرم ارتباط با مدیر گروه

مهندس مجید مشکین مژه

رزومه :مدیر گروه رشته مهندسی برق

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه
۱۳۹۱/۵/۶       برق

صفحات :
۱