اساتید رشته مدیریت

اسامی اساتید گروه حسابداری و مدیریت

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

 

 

1

آقای عسگری پور

1

خانم رضوانی

 

 

 

 

2

خانم فلاح چای

 

 

 

 

3

خانم محمدزاده

 

 

 

 

4

آقای رجب سروش

 

 

 

 

5

خانم پور قربان

 

 

 

 

6

آقای حسینی پور

 

 

 

 

7

خانم آقاسیان

 

 

 

 

8

خانم ارض پیما

 

 

 

 

9

آقای رستمی

 

ht:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>مهندس نوری 

۱۳۹۲/۴/۹       مدیریت بازرگانی

معرفی رشته مدیریت بازرگانی

چگونه می‌توان معضل بیکاری را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده‌ مالی و فساد اداری چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان‌ها، گرفتار دلسردی، یأس و افسردگی می‌شوند؟ چرا در تعدادی از سازمان‌های ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی‌شود؟ب

۱۳۹۱/۵/۶       مدیریت بازرگانی

مقاطع موجود در موسسه

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته

۱۳۹۱/۵/۶       مدیریت بازرگانی

مدیر گروه

مدیر گروه رشته مدیریت 

فرم ارتباط با مدیر گروه

 

 

وظایف مدیر گروه

-تهیه برنامه اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش

آن به رئیس دانشکده 
-ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه 
-نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی 
-تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده 
-تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط 
-تشکیل و اداریه جلسات شورای گروه و ارسال گزاش کار ، مصوبات ، پیشنهادات و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه

ها و آئین‌نامه‌ها مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است 
-پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده 
-انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده 
-پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس داشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه 
-ارزیابی کیفیت فعالیت های سالیانه گروه و ارائه گزارش عملکرد گروه به رئیس دانشکده 
-ارزشیابی کار سالیانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده با توجه به حضور و فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی 
-پیشنهاد نصب و عزل سرپرستان کارگاه ها و آزمایش گاه های تحت سرپرستی به رئیس دانشکده 
-بررسی و تأیید مدارک ترفبعات افقی و عمودی اعضای هیأت علمی گروه

 

 

 

 

 

۱۳۹۱/۵/۶       مدیریت بازرگانی

صفحات :
۱