مشاهده لینک ورود به کلاس online

برای مشاهده برنامه کلاسهای مجازی ابتدا به سامانه مدیریت آموزش وارد شده و برنامه انتخاب واحد خود را مشاهده و سپس با توجه به روز کلاسی خود  روی روزهای زیرکلیک کرده تا لیست کلاسها و لینک ورود به اتاقها را مشاهده نمایید.

User Name: شماره دانشجویی
Password: شماره شناسنامه ( اگر شماره شناسنامه زیر سه رقم باشد به انتهای شماره 2رقم صفر اضافه نمایید)

بعنوان مثال ( پسورد کسی که شماره شناسنامه 2 دارد بصورت 200 و کسی که شماره شناسنامه22 دارد باید بصورت 2200 وارد نماید)

آنهاییکه شماره شناسنامه شان سه رقم و یا بیشتر هست نیازی به اضافه نمودن صفر ندارند.
برخی از دروس که محتوای آموزشی یکسان دارند و بصورت مشترک برای چند گروه ارائه شده است، ممکن است عنوان درس اندکی متفاوت باشد که مشکلی از این بابت وجود ندارد و مشابه همان درس تعریف شده برای شما در هنگام اخذ در سامانه آموزشی سما است.

کلاسهـــــای روز شنــــبه

کلاسهـــــای روز یکشـــبه

کلاسهـــــای روز دوشنـــبه

کلاسهـــــای روز ســه شــبه

کلاسهـــــای روز چهـــارشنـبه

کلاسهـــــای روز پنـــج شنـبه

کلاسهـــــای روز جمــعه

 

 

۱۳۹۹/۲/۲       صفحه ورود به کلاسهای مجازی(online)

صفحات :
۱