هیات امنا

 

 

 

جناب آقای دکتر فرهاد شیرینی

مرتبه علمی:استاد

تخصص:دکتری شیمی

جناب آقای دکتر عظمتی

مرتبه علمی:استاد

تخصص:دکتری معماری

جناب اقای دکترسید مهدی قریشی

مرتبه علمی:استاد

تخصص: دکتری شیمی

 

 

جناب آقای حجه الاسلام را  صابری

مرتبه علمی:اجتهاد-فقه 

تخصص: عضو روحانی هیات موسس

 

دکتر هومان لیاقتی

مرتبه علمی: استاد

تخصص : دکتری مهندسی کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

 

 

۱۳۹۱/۵/۶       هیات امناء

صفحات :
۱