شورای سرپرستی موسسه

 

شورای دانشگاه
‌ماده 13 - شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل می‌شود:
‌الف) اعضای هیأت رییسه دانشگاه
ب) رؤسای دانشکده و آموزشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
ج) 2 نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (‌شوراهای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط که باید واجد شرایط ماده 4‌باشند.
‌د) 2 نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد و واجد شرایط ماده 4 باشند به انتخاب رییس دانشگاه.
‌تبصره) رییس دانشگاه می‌تواند در مورد مسائلی که مربوط به دروس معارف است از رییس گروه معارف دعوت کند تا با حق رأی در شورای دانشگاه‌شرکت کند.
‌ماده 14 - دوره شورای دانشگاه 2 سال است.
‌ماده 15 - ریاست شورا با رییس دانشگاه است. شورا دارای نایب رییس است که توسط اعضای شورا از میان سه نفر عضو شورا که ریس دانشگاه‌پیشنهاد می‌کند با رأی بیشتر انتخاب می‌شوند. حکم اعضای بندهای "ج" و "‌د" شورای دانشگاه توسط رییس دانشگاه صادر می‌شود و ابلاغ مصوبات‌شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رییس دانشگاه صورت می‌گیرد.
‌ماده 16 - وظایف و اختیارات شورای دانشگاه بدین شرح است:
‌الف) بررسی و تأیید دوره‌ها و رشته‌های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ب) بررسی و تأیید برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
ج) بررسی روشهای همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.
‌د) بررسی سالانه امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها.
ه) برنامه‌ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.
‌و) بررسی مسائلی که توسط رییس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.
‌ز) بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه‌حلهای لازم.
ح) ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.
ط) بررسی و تصویب طرحها و برنامه‌های پیشنهادی شوراهای تخصصی.
ی) تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا و تصویب آیین‌نامه کمیته‌های داخلی شورا.

۱۳۹۱/۵/۶