شورای پژوهشی

شورای پژوهشی


ماده 21 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه‌فعالیتهای پژوهشی، شورای پژوهشی تشکیل می‌شود.
‌ماده 22 - اعضای شورای پژوهشی عبارت‌اند از:
‌الف) معاون پژوهشی دانشگاه
ب) معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه
ج) معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده و پژوهشکده‌ها
‌د) یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رییس دانشگاه (‌در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس‌دانشکده و آموزشکده (‌چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد)
ه) دو تن از چهار تن اعضای هیأت علمی، صاحب فعالیت‌های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب شورای دانشگاه.
‌ماده 23 - وظایف شورای پژوهشی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رییسه.
ب) ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
- بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه
- هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه
- مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
- بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز‌صنعتی.
ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق.
‌د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش.
ه) پیشنهاد چگونگی استاد از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
‌و) تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.
‌ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد.
ح) تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه
ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و‌نشر آثار علمی.
ی) پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه.
ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه.
ل) تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
م) برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.
ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.


۱۳۹۱/۵/۶