لینک های مفید

 

لینک های مفید
ردیف لینک وبگاه
1    برنامه های آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی(سرفصل دروس) http://gostaresh.msrt.ir/frmGrade.aspx
2 سازمان سنجش کشور http://www.sanjesh.org/
3 سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان داخل http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx
4 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی http://www.irphe.ir
5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://www.msrt.ir
6 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی http://www.iranculture.org
7 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی http://www.oerp.medu.ir
8 دفترگسترش و برنامه ریزی آموزش عالی http://gostaresh.msrt.ir
9 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران http://www.icsa.org.ir
10 موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی http://www.iiep.unesco.org
11 یونسکو http://portal.unesco.org
12 انجمن بین المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی http://www.iaacs.org
13 شورای جهانی برنامه درسی و آموزش http://www.uc.edu/wcci
14 مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم http://jazb.msrt.gov.ir/login.html
15 بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/
16 پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی و انسانی نور http://www.noormags.com/view/fa/default
17 ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/
18 Scopus http://www.scopus.com/home.url
19 Questia http://www.questia.com/
20 Shiraz Regional Library of Science & Technology http://www.srlst.com/rlst-en_files/Page368.htm
21 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://shmoton.ir/


۱۳۹۱/۵/۷