گواهینامه ایزو کیفیت 2008-9001

 

 

موسسه آموزش عالی دیلمان در اسفند ماه سال 1390موفق به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001-2008گردید.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به معنی آن است که دانشجویان و پژوهشگران نه فقط دانشجو و پژوهشگر بلکه مشتری نیز به حساب می آیند.شاخص های اصلی چنین دیدگاهی شرایط ورودی هزینه های انجام شده در امور آموزشی و پژوهشی برنامه زمان بندی ورود دانشجویان و کاریابی فارغ التحصیلان است.برای استقرار مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های ایزو 9001 باید وضعیت موجود، نقاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمان را شناسایی و با این استانداردها مقایسه نمود.همچنین ضرورت اتخاذ یک روش پیشگیر مبتنی بر استاندارد در نظام آموزشی و پژوهشی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که بروز اشتباه در این قلمرو سبب از بین رفتن سرمایه های مادی و از آن مهمتر انسانی می شود که گاهی اوقات جبران ناپذیر است.سیستم مدیریت کیفیت سازمان را قادر می سازد تا کیفیت را به دست آورده، حفظ نموده و بهبود بخشد. کیفیت به طور اتفاقی به دست نمی آید، بنابراین باید آن را برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نمود تا به اهداف کیفیت دست یافت.بهبود مستمر، ارزیابی مستمر رضایت و شکایت مشتریان و باز نگری مدیریت بر مبنای آن و تعیین اهداف خرد و کلان و خط مشی از جمله مسایل مطرح در استاندارد های ایزو 9000 می باشد.

شماره گواهینامه در سایت مرکزی

http://www.ascb.co.uk ,IRQAO ,

 

corporate listings>company search

RQAO Corporate Registration Search Results

One match was found.

 
  Organisation Name Certifying Body Accreditation Authority Date of expiry of Registration Registration Number Certificated Standard Profile
1  
Deylaman Institute of Higher Education Quay Audit UK Ltd ASCB(E) 07/Mar/2013 4143219 ISO9001:2008 None Available
 
New Search Refine Search
 
Our search engine is not exhaustive and results include listings of certificated firms registered within any accreditation regime (including those on lists such as the UK DTI Register), and other bona fide international listings. If an organisation is not listed then application may be made free of charge from the link at the bottom of this page.
 

 


۱۳۹۱/۵/۷