شورای دانشجویی

 

 شورای دانشجویی
‌ماده 24 - به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد فکری و روحی و تأمین نیازهای‌رفاهی دانشجویان و همکاری با معاون دانشجویی در امور اجرایی، شورای دانشجویی دانشگاه تشکیل می‌شود.
‌ماده 25 - اعضای شورای دانشجویی دانشگاه عبارت‌اند از:
‌الف) معاون دانشجویی
ب) یک نماینده از هر یک از شوراهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
ج) دو دانشجو به انتخاب رییس دانشگاه از میان دانشجویانی که از هر دانشکده یک نفر به وسیله رییس آن دانشکده با مشورت دانشجویان به رییس‌دانشگاه معرفی می‌شوند.
‌د) سه نفر مسئول امور خوابگاه‌ها، تربیت بدنی و غذاخوری دانشگاه
ه) مدیر کل امور دانشجویی
‌و) یکی از اعضاء جهاد دانشگاهی (‌در صورت موافقت رییس دانشگاه)
‌تبصره) شرط عضویت دانشجو در شورای دانشجویی:
1) بیش از نیمی از واحدهای را گذرانده باشد
2) معدل کل او 3 (14) و یا بالاتر باشد
3) شرایط عمومی بند "‌الف" ماده 4 در آیین‌نامه را دارا باشد
‌ماده 26 - وظایف شورای دانشجویی دانشگاه عبارت است از:
‌الف) همکاری با معاون دانشجویی دانشگاه برای ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه
ب) تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه‌های امور دانشجویی و پیشنهاد آنها به شورای دانشگاه از جمله:
- آیین‌نامه‌های فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه
- اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مسائل انضباطی
- اداره امور غذاخوری‌های دانشجویی
ج) بررسی مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون دانشجویی دانشگاه، به شورای دانشجویی ارجاع می‌شود و اظهار نظر درباره آنها.
‌د) همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های رفاهی (‌قرض‌الحسنه - وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و نقلیه و...)

۱۳۹۱/۵/۷