جایزه تشویقی مقالات

- طبق مصوبه هیأت محترم موسس:

فقط مقالاتی که دارای اندیس ISI می باشند به شرط

ارائه پرینت سایت ISI مشمول جایزه می شوند.

آئین نامه اعطای جوایز تشویقی مقالات
موسسه آموزش عالی دیلمان
 
به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء فعالیت های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی آن و همچنین 
جهت تشویق اعضای هیأت علمی و مدرسین و دانشجویان موسسه و ارتقای رتبه پژوهشی موسسه، به مقالاتی که آدرس موسسه آموزش عالی دیلمان توسط یکی از مولفین به عنوان تنها آدرس مولف قید شده باشد، و همچنین آدرس ایمیل مولف با پسوند سایت موسسه ) deylaman.ac.ir@( باشد، با در نظر گرفتن تعداد و ترتیب اسامی مولفین، مطابق آئین نامه ارتقاء ، حداکثر مبالغ تشویقی زیر به همان مولف تعلق می گیرد:
الف) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات ISI معتبر : 3000/000 ریال. 
ب) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی: 2000/000 ریال
ج) مقالات چاپ یا پذیرفته شده در مجلات معتبر علمی ترویجی: 1000/000 ریال
د) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج در صورت چاپ مقاله کامل در کتابچه یا CD کنفرانس: 1000/000 ریال. 
ه) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر علمی داخل و خارج به همراه چاپ چکیده مقاله در کتابچه: 500/000ریال.
و)  مقالات ارائه شده در کنفرانس های دانشجویی معتبر در صورت چاپ: 500/000 ریال.
تبصره 1: تحویل عین فایل PDF و یک نسخه کپی کاغذی مقاله به موسسه الزامی می باشد.
تبصره 2: در خواست شرکت دانشجویان در همایش ها و مسابقات علمی حسب مورد در شورا طرح و تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 3: اعضای هیأت علمی و دانشجویان موسسه که با استفاده از مأموریت علمی در کنفرانس شرکت نماید از امتیازات بندهای (د) ، (ه) و (و) این آئین نامه نمی تواند استفاده کند.
این آئین نامه در 6 بند و 3 تبصره در تاریخ 28/10/90 توسط هیأت موسس تصویب شد (صورتجلسه شماره 136) و از این تاریخ به مدت 1 سال معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
(مؤلفان گرامی در زمان ارسال مقاله، در صورت نداشتن ایمیل با  Domainسایت مؤسسه، به امور پژوهشی مراجعه نمایید.)
 

۱۳۹۱/۵/۱۵