معرفی مرکز مشاوره و نحوه مراجعه

ساعات حضور کارشناسان مشاوره

 

 

 

مشاور برادران :

جناب آقای پاک عقیده

روزهای هفته

ساعات حضور

یکشنبه

13-10

دوشنبه

13-10

مشاور خواهران :

سرکار خانم ابراهیمی

چهارشنبه

12-10

یکشنبه

15-13


۱۳۹۱/۵/۱۸