پروژه های انجام شده

در راستای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر روش اجرایی ارزیابی رضایت و شکایت  سامانه های الکترونیکی و سنتی دریافت پیشنهادات و انتقادات و شکایات و ارزیابی میزان رضایت به ترتیب ذیل طراحی و اجرا شد:

نظرات همه مخاطبان شامل دانشجویان، اساتید و کارکنان و ارباب رجوع از طریق سامانه پیام کوتاه و قسمت "انتقادات و پیشنهادات " و پست الکترونیکی و همچنین صندوق پیشنهادات و انتقادات به صورت منظم دریافت شده و بصورت طبق بندی شده در اختیار سرپرست موسسه قرار گرفت.

همچنین فرم نظرسنجی  درباره عملکرد کلی موسسه توسط اساتید و دانشجویان به صورت کاغذی تکثیر و در اختیار آنها قرار گرفته و فرم های تکمیل شده جمع آوری شد. نتایج بصورت جدول اکسلی تهیه شده و آنالیزهای آماری  انجام شد.(تاریخ توزیع پرسشنامه هفته آخر اردیبهشت ماه 1391)

نتایج همه موارد بالا در جلسه بازنگری مدیریت مطرح شده و تصمیماتی جهت بهبود امور گرفته شد.


۱۳۹۱/۵/۱۸