مرکز تایپ و تکثیر

مرکز تایپ و تکثیر موسسه در طبقه اول ساختمان شماره 1 واقع می باشد. قیمت ها و کیفیت خدمات مرکز تایپ و تکثیر تحت نظارت معاونت دانشجویی می باشد . هرگونه نارضایتی ،انتقاد و پیشنهاد در مورد نوع کیفیت و قیمت خدمات را از طریق قسمت انتقادات و پیشنهادات اعلام نمایید. با شروع نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 در ساختمان شماره 2 نیز مرکز تایپ و تکثیر تاسیس خواهد شد.


۱۳۹۱/۵/۱۹