بیمه حوادث دانشجویی

بیمه حوادث دانشجویی :

به منظور تأمین بخشی از هزینه های درمان دانشجویان در زمان وقوع حوادث ، تمامی دانشجویانی که در دانشگاه دیلمانپذیرفته میشوند تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار میگیرندودانشجویانی که در محیط دانشگاه یادر خارج از آن  در اثر حادثهدچار سانحه شدند، می توانند از مزایای بیمه بهره مند شونددر سال تحصیلی 94-93نیزاین مؤسسه طی قراردادی که با شرکت بیمه گذار  برگزار نمود تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل این مؤسسه را تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی قرار داد.

**این بیمه نامه فقط شامل حوادث بوده و درمان بیماریها را شامل نمی گردد.

 تعریف حادثه: واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز گردیده و منجر به جرح ، نقص عضو دائم ، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
تعهدات شرکت بیمه در قبال حوادث تحت پوشش بیمه نامه در مدت اعتبار:
-جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا سقف 20.000.000 ریال
-پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی) ناشی از حادثه 100.000.000 ریال
-پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه 100.000.000 ریال

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت یا غرامت :

الف ) در صورت جرح :

- معرفی نامه دانشگاه از طرف امور دانشجویی(مبنی بر تایید تحصیل مجروح و خلاصه حادثه)
- اصل (یا برابر اصل شده) صورتحساب هزینه های پزشکی
- در صورت بستری شدن مجروح پرونده بالینی بیمارستانی ضروری است.
- درصورتیکه حادثه خارج از دانشگاه بوده است ، گزارش حادثه از سوی مقام ذیصلاح (اورژانس،پلیس،آتش نشانی و یا مقامات قضایی) الزامی است.
- درصورت وجود شکستگی ارائه عکس رادیولوژی نیز لازم خواهد بود.
- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک دیگر ، بصورت موردی درخواست خواهد شد.

 

ب) درصورت نقص عضو یا از کارافتادگی:
- معرفی نامه دانشگاه از طرف امور دانشجویی(مبنی بر تایید تحصیل مجروح و خلاصه حادثه)
- گواهی پزشک معالج در پایان معالجات مبنی بر غیر قابل علاج بودن نقص عضو
-گزارش مشروح حادثه توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا انتظامی
- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک دیگر ، بصورت موردی درخواست خواهد شد.

 

ج) در صورت فوت :

- معرفی نامه دانشگاه از طرف امور دانشجویی(مبنی بر تایید تحصیل مجروح و خلاصه حادثه)
- اصل یا کپی برابر اصل گواهی فوت صادره از طرف اداره آمار
-گزارش مشروح حادثه توسط مراجع ذیصلاح قضایی یا انتظامی
- گزارش پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت
- با توجه به نوع حادثه احتمالا مدارک دیگر ، بصورت موردی درخواست خواهد شد.

مدارک لازم برای دریافت هزینه های پزشکی:

الف-در صورت نقص عضو کلی و جزئی:

1.   گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
2.   گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
3.   رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
4.   رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
5.   رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده

ب- در صورت فوت

1.   اصل یا رونوشت برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف ثبت احوال.
2.   گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
3.   گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
4.   رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی
5.   رونوشت برابر اصل کارت ملی متوفی
6.   رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی متوفی

ج-هزینه پزشکی:

1.   گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
2.   گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت حساب های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
3.   رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه دیده
4.   رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه دیده
5.   رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه دیده

 

۱۳۹۱/۵/۲۲