سرفصل دروس و ترم بندی رشته ها

 

برنامه های آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی 

(ترم بندی دروس)

 

1- ترم بندی  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی (pdf)

2- ترم بندی کارشناسی پیوسته گیاهپزشکی (pdf)

3- ترم بندی مهندسی برق- الکترونیک (pdf)

4-ترم بندی مهندسی برق قدرت ناپیوسته (pdf)

5- ترم بندی دوره کاردانی  نقشه کشی  معماری (pdf)

6- ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری-حسابرسی (pdf)

7- ترم بندی کارشناسی پیوسته 90معماری جدید(pdf)

8-ترم بندی کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار(pdf)

9- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته  معماری(pdf)

10- ترم بندی کاردانی کامپیوتر (pdf)

11- ترم بندی فنی و حرفه ای گرافیک2 (pdf)

12- ترم بندی فنی و حرفه ای گرافیک93 به بعد (pdf)

13- ترم بندی فنی و حرفه ای کاردانی حسابداری  (pdf)

14-ترم بندی کارشناسی پیوسته برق قدرت(pdf) 

15- ترم بندی کارشناسی پیوسته عمران (pdf) 

16- ترم بندی کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات (pdf)

17- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته عمران (pdf)

18- ترم بندی کارشناسی نا پیوسته عمران اجرایی (pdf)

19- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته حسابداری(pdf)

20- ترم بندی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر نرم افزار (pdf)

21- ترم بندی کارشناسی ارشد مهندسی بیماری شناسی گیاهی (pdf)

22- ترم بندی کارشناسی ارشد طراحی شهری(pdf)

23-ترم بندی دوره کارشناسی  ارشد  سازه   (pdf)

24- ترم بندی دوره کارشناسی ارشد معماری ورودی مهر 90 (pdf)

25- ترم بندی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت (pdf)

26- ترم بندی کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار (pdf)

27- ترم بندی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حسابداری (pdf)

28-ترم بندی کارشناسی پیوسته حسابداری- حسابرسی (pdf)

29- ترم بندی دوره  کارشناسی ناپیوسته  حسابداری 95 به بعد (pdf)

30- ترم بندی دوره کارشناسی پیوسته معماری  ورودی مهر 95(pdf)

31- ترم بندی دوره کارشناسی نا پیوسته معماری مهر 95 (pdf)

32- ترم بندی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی IT- شبکه های کامپیوتری (pdf)


۱۳۹۱/۶/۷