دانشجویان قبول شده در مقاطع بالاتر

ردیف عنوان فایل
1 دانشجویان موسسه دیلمان که در کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در سایر دانشگاه ها و موسسات پذیرفته شده اند.

فایل

pdf

2

دانشجویان موسسه دیلمان که در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 در سایر دانشگاه ها و موسسات پذیرفته شده اند.

فایل  PDF


۱۳۹۱/۶/۹