دانشجویان ممتاز موسسه

دانشجویان ممتاز موسسه (رتبه های اول تا سوم هر ورودی) هر نیمسال در این صفحه معرفی می شوند.

طبق مصوبه هیات موسس به منظور تشویق دانشجویان ممتاز و ارتقاء سطح علمی و آموزشی آنان

برای نفرات اول تا سوم هر رشته تخفیف شهریه  ثابت با معدل بالای 16و

تعداد واحد گذرانده شده در هر نیمسال سال تحصیلی حداقل 14 واحد

به ترتیب زیر اعمال می گردد.

 

40% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه اول رشته

30% تخفیف شهریه ثابت برای رتبه دوم رشته

20%  تخفیف شهریه ثابت برایرتبه سوم رشته

 

 

ردیف

لیست

فایل

1

اسامی 3 نفر دانشجویان برتر هر رشته درنیمسال دوم91-90 موسسه آموزش عالی دیلمان

فایل pdf۱۳۹۱/۶/۱۱