مدیران گروه

ردیف رشته مدیرگروه لینک صفحه مدیر گروه لینک فرم ارتباط با مدیر گروه
1 معماری مهندس رضا پرویزی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
2 عمران مهندس شاهین چرختاب صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
3 برق مهندس مجید مشکین مژه صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
4 کامپیوتر مهندس مجید مشکین مژه صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
5 مدیریت بازرگانی  مهندس اسماعیل فدایی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
6 گیاهپزشکی آقای دکتر سراجی صفحه مدیر گروه فرم ارتباط با مدیر گروه
7 حسابداری مهندس اسماعیل فدایی    

 


۱۳۹۱/۶/۱۱