آزمایشگاهها

آزمایشگاه های موسسه شامل موارد ذیل می باشد:

-1آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

-2آزمایشگاه فیزیک مکانیک، الکتریسیته و حرارت و شیمی عمومی و آلی

-3آزمایشگاه گیاهپزشکی

-4آزمایشگاه برق الکترونیک 

هرساله بنا به درخواست مدیران محترم گروه ها موسسه اقدام به خرید تجهیزات جدید برای آزمایشگاه ها می نماید.


۱۳۹۱/۶/۲۹