لیست مقطع رشته های موجود

لیست مقطع رشته های موسسه آموزش عالی دیلمان

 

گرافیک-گرافیک مقطع کاردانی پیوسته

حسابداری مقطع کاردانی پیوسته

حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

کامپیوتر-نرم افزار مقطع کاردانی پیوسته

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی مقطع کارشناسی پیوسته

بیماری شناسی گیاهی مقطع کارشناسی ارشد

برق الکترونیک مقطع کاردانی ناپیوسته

الکترونیک عمومی مقطع کاردانی ناپیوسته

مهندسی برق قدرت مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی برق - قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته

عمران-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی ناپیوسته

کاردانی ساختمان - کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی پیوسته

مهندسی عمران  مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی اجرایی عمران  مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی تکنولوژی عمران-عمران  مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران-سازه  مقطع کارشناسی ارشد

نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته

معماری مقطع کاردانی ناپیوسته

مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته

مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته

مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد

طراحی شهری مقطع کارشناسی ارشد


۱۳۹۱/۶/۲۹