فرم حذف اضطراری

فرم درخواست حذف اضطراری

لازم به ذکر است که حذف درس عملی و نیز دروسی که مشکل پیش نیازی دارند، امکان پذیر نیست و حذف اضطراری تنها برای یک درس در هر ترم انجام خواهد شد .
ضمناً با انجام حذف اضطراری، تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو نباید کمتر از 12 واحد باشد. 


۱۳۹۱/۹/۶