اساتید رشته گیاهپزشکی

اسامی اساتید گروه گیاهپزشکی

مدرک دکتری

مدرک دانشجوی دکتری

مدرک کارشناسی ارشد

1

دکتر علی سراجی  

1

مهندس ذکی زاده

1

سرکار خانم اکرم نصیری

2

دکتر نساج حسینی  

2

مهندس احسان کهنه

2

خانم مهندس میر قاسمی

3

دکتر محمدنقی پاداشت دهکایی   

 

 

3

مهندس محمدصادق فرجی مقدم

4

سرکار خانم دکتر صنم صفایی لاهیجی

 

 

4

سرکار خانم سمیرا قنبری

5

دکتر رهاننده 

 

 

5

سرکار خانم عالیه شریف پور

6

دکتر صفری مطلق

 

 

6

مهندس اصغر همتی

 

 

 

 

7

مهندس علی اصغر آقابیگی

 

 

 

 

8

خانم  مهندس    بایگان

 

 

 

 

 

 


۱۳۹۲/۴/۹