اساتید رشته عمران

اسامی اساتید گروه عمران

ردیف

دکترا

ردیف

دانشجوی دکترا

ردیف

کارشناسی ارشد

1

دکتر مدندوست

1

مهندس مومنی

1

مهندس بهفروز

2

دکتر رنجبر

2

مهندس ضمیری

2

مهندس جعفری

3

دکتر خوشنود

3

مهندس نژاد نادری

3

مهندس کاظمی

4

دکتر مقیمی

 

 

4

مهندس قربانی

5

دکتر موسوی

 

 

5

مهندس حدادی زاده

 

 

 

 

6

مهندس موذن

 

 

 

 

7

مهندس بزم آرا

 

 

 

 

8

مهندس شرفی

 

 

 

 

9

مهندس ناصری علوی

 

 

 

 

10

مهندس غلامی

 

 

 

 

11

مهندس صبح زاهدی

 

 

 

 

12

مهندس مهرکیان

 

 

 

 

13

مهندس حبیبی

 

 

 

 

14

مهندس مدنی

 

 

 

 

15

مهندس صمدی

 

 

 

 

16

مهندس شعبانی

 

 

 

 

17

مهندس رجبی

 

 

 

 

18

مهندس گنجه خسروی

 

 

 

 

19

مهندس عباسپور

 

 

 

 

20

مهندس طالبی طاهر

 

 

 

 

21

مهندس وارسته نژاد


۱۳۹۳/۳/۱۹