معرفی اداره تغذیه

اداره تغذیه از ادارات تابعه امور دانشجوئی است که مسئولیت سازماندهی و اداره غذا خوری های دانشجوئی و همچنین

امور تهیه و توزیع غذای سالم و بهداشتی برای دانشجویان دانشگاه را بر عهده دارد.

 این اداره شامل دو سلف سرویس ویژه خواهران و برادارن و یک آشپز خانه می باشد.


۱۳۹۵/۱۰/۱۹