آشنایی با مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشجویی  به عنوان یک منبع حمایتی برای دانشجویان در حوزه معاونت دانشجوئی مشغول فعالیت می باشد در این مرکز مشاورین با تجربه در جهت کمک به دانشجویان فعالیت می نمایند . کارشناسان این مرکز ، تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و در جوی آزاد در اختیار دانشجویان مرجعه کننده قرار دهند در نظر داشته باشید که بازگو کردن مشکلات و ناراحتی های شما نزد مشاوران و روان شناسان آگاه می تواند عامل باز دارنده خوبی برای ابتلاء شما به ناراحتی های عاطفی و وانی و مشکلات آموزشی و تحصیلی به حساب آید.


۱۳۹۵/۱۰/۱۹