تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

انتخاب واحد تمامی دانشجویان

شنبه16/6/98 لغایت پنج شنبه21/6/98

شروع کلاس ها

شنبه 23/6/98

حذف و اضافه دروس

یک شنبه 7/7/98 لغایت جمعه12/7/98

حذف اضطراری

چهارشنبه 20/9/98 لغایت شنبه 23/9/98

پایان کلاسها و مهلت حذف ترم (تمامی دروس نیمسال)

چهارشنبه 04/10/98

امتحانات پایان نیمسال اول

شنبه 07/10/98 لغایت دوشنبه 23/10/98

 

۱۳۹۸/۶/۳