علی سراجی

علی سراجی
مرتبه علمي : استادیار

پست الكترونيك : ali.seraji[at]deylaman.ac.ir


زمینه های پژوهشی :
 • *مجری 12 فقره طرح و پروژه‌ تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور
 • همکار اصلی، همکار، ناظر و مشاور در 10 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا در سازمان تحقیقات، آم
 • *تدوین طرح ملی کنترل نماتد مولد زخم ریشه چای در شمال کشور و ارائه آن به دفتر طرح و برنامه وزارت جها
 • *دارای46 عنوان مقاله پژوهشی چاپ شده در مجلات، کنگره‌ها و همایش‌های معتبر داخلی و خارجی.
 • *استاد راهنمای هشت عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ( دفاع شده و در حال تحقیق) در خصوص بیماری‌شناسی گی
 • *مشاوره هشت عنوان پایان‌نامه دکتری تخصصی و کارشناسی‌ارشد (دفاع شده و در حال اجرا) در خصوص بیماری‌شنا
 • *راهنمایی و مشاوره چندین جلسه بحث و پروژه پایان تحصیلی مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش‌های گیاه‌پ
 • * داوری چندین عنوان پروژه تحقیقاتی (شناسنامه و گزارش‌نهایی) از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشاورزی.
 • * داوری چندین عنوان مقاله از مجلات علمی-پژوهشی داخل کشور (دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی).

پروژه های ارائه شده :
 • 1- بررسی راه‌کارهای کنترل نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (طرح ملی، مجری مسئول).
 • 2- بررسی اثر اصلاح pH خاک بر میزان جمعیت نماتد مولد زخم ریشه و رشد نهال‌های چای (مجری).
 • 3- مطالعه بیواکولوژیکی نماتد مولد زخم ریشه چای در باغ‌های چای شمال کشور (مجری).
 • 4- مطالعه خصوصیات نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران و تعیین آستانه خسارت اقتصادی آن (مجری).
 • 5- شناسایی و بررسی خصوصیات بیولوژیک شپشک‌های آردآلود چای و مطالعه کارایی پارازیتوئیدها در کنترل طبیع
 • 6- پراکندگی جغرافیایی نماتد مولد زخم ریشه در باغ‌های چای ایران و مطالعه همبستگی میزان جمعیت آن با وی
 • 7- شناسایی نماتدهای انگل (راسته Tylenchida) توتستان‌های استان گیلان (مجری).
 • 8- بررسی اثر توام ورمی‌کمپوست و کرم خاکی بر میزان جمعیت نماتد مولد زخم ریشه چای (مجری).
 • 9- شناسایی عوامل بیوکنترل باکتریایی و مطالعه کارایی مهم‌ترین گونه‌ها روی نماتد مولد زخم ریشه چای (م
 • 10- شناسایی عوامل بیوکنترل قارچی و مطالعه کارایی مهم‌ترین گونه‌ها روی نماتد مولد زخم ریشه چای (مجری
 • 11- شناسایی نماتدهای انگل ریشه و فراریشه باغ‌های چای کشور (مجری).
 • 12- بررسی روابط بیماری‌زایی و بافت‌شناسی نماتد مولد زخم ریشه‌ی چای در ایران (مجری).
 • 13- مطالعه مبارزه بیولوژیک با قارچ عامل پوسیدگی سفید طوقه و ریشه نهال‌های چای (همکار اصلی).
 • 14- تعیین بهترین روش تولید انبوه کفشدوزک کریپتولموس و مطالعه کارایی آن جهت کنترل بیولوژیکی شپشک آردآ
 • 15- شناسایی علف‌های هرز نهالستان‌ها و باغ‌های چای و مطالعه بیولوژی مهم‌ترین آنها (همکار اصلی).
 • 16- تدوین زیر برنامه گیاه‌پزشکی چای در برنامه راهبردی تحقیقات چای (همکار اصلی).
 • 17- بررسی تاثیر عناصر غذایی و سموم نماتدکش روی نماتد مولد زخم ریشه چای در گیلان (همکار اصلی).
 • 18- بررسی اثر فرآورده‌های چریش علیه نماتد زخم ریشه چای در مقایسه با نماتدکش‌ها (همکار اصلی)
 • 19- بررسی دوره‌های مختلف تداخل علف‌هرز بر عملکرد چای (همکار).
 • 20- گزینش کلونی برای انتخاب بوته‌های برتر چای و معرفی کلون‌های اصلاح شده (همکار).
 • 22- جداسازی پکتیناز از گونه‌های قارچ آسپرژیلوس به‌منظور بهبود فرآیند تخمیر در تولید چای سیاه (ناظر).
 • 21- اثر فاصله کاشت بر عملکرد کلون امیدبخش 100 چای (مشاور).

مقالات و کتب :
 • 1- کتاب اصول فنی، بهداشتی و نظام مدیریت ایمنی فرآوری و بسته‌بندی چای (انتشارات معاونت غذا و دارو، 13
 • 2- کتاب آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز چای (تالیف، آماده چاپ).
 • 3- کتاب اصول مدیریت و مبارزه با نماتدهای مهم انگل گیاهی (ترجمه و گردآوری، آماده چاپ).
 • 4- تهیه و تنظیم پوستر علمی توصیف گونه نماتد مولد زخم ریشه چای.
 • ....

سوابق اجرايي :
 • ....
 • *مدیر امور پژوهشی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان (لاهیجان) (فعلی)
 • *مدیر گروه گیاه‌پزشکی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان (لاهیجان) (فعلی)
 • *عضو شورای‌های تحقیقات، انتشارات، تحول اداری (عمومی) و تولید ثروت مرکز تحقیقات چای (فعلی)
 • *رئیس کمیته پژوهشی و مسوول بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی چای مرکز تحقیقات چای کشور (فعلی)
 • *عضو هیات تحریریه مجله علمی- فنی چای و ویرایشگر علمی و ادبی این مجله (فعلی)
 • *عضو کمیته علمی- فنی چای مرکز تحقیقات چای کشور (فعلی)
 • *عضو فعال شورای‌های تحقیقات و انتشارات اداره کل خدمات پژوهشی چای سابق از سال 1380 تا 1383
 • *عضو کمیته هماهنگی امور پژوهشی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در سال‌های 84 و 85
 • * مجری مسوول برنامه تحقیقات راهبردی چای در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در 1385
 • * سرپرست بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات چای کشور از سال 1384 تا 1386
 • * دبیر شورای تحقیقات چای در سال 1385
 • * رئیس شورای انتشارات چای در سال‌های 1384 و 1385‌
 • * رئیس کمیته علمی – فنی چای در سال‌های 1384 و 1385‌
 • *مسوول اداره گیاه‌پزشکی اداره کل خدمات پژوهشی سازمان چای کشور از 1381 تا 1383‌
 • *مسوول آزمایشگاه گیاه‌پزشکی اداره کل خدمات پژوهشی سازمان چای کشور از 1380 تا 1381
 • *معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چای کشور در سال‌های 1384 و 1385‌


ساعات حضور
#
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
شنبه
---
---
---
---
1شنبه
---
---
---
---
2شنبه
---
---
---
---
3شنبه
---
---
---
---
4شنبه
---
---
---
---
5شنبه
---
---
---
---
---
---
جمعه
---
---
---
---
---
---