انالله و اناالیه راجعون

مراسم چهلمین روز درگذشت

 

شادروان مرحوم دکتر کاظم معمارضیاء (رئیس هیئت موسس و امنا) دانشگاه دیلمان

 

روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 از ساعت 17 تا 18:30

 

در مسجد دانشگاه شیراز خیابان ارم

 

برگزار می گردد.